• Dobrodošli u III razred

 • Zovem se Mirela Lončarić. Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Gračanici, a zatim sam nastavila školovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli - Odsjek za razrednu nastavu. Po završetku studija 2003. godine stekla sam zvanje Nastavnik razredne nastave. Prva iskustva u radu sa djecom stekla sam radeći u Osnovnoj školi “Hasan Kikić” u Gračanici, a u ovoj školi radim od 2004. godine kao učiteljica.

  U toku svog radnog iskustva u školi prošla sam različite vrste stručnih edukacija i seminara. Rad sa djecom me ispunjava, naročito u situacijama koje predstavljaju izazov za djecu, a samim tim su izazov i za mene lično. U radu sa djecom često i sama mnogo učim i trudim se uvijek biti im podrška i oslonac. Svojim učenicima često govorim da je znanje jedino bogatstvo koje im niko ne može uzeti, a koje ih prati kud god da idu. Svoj profesionalni angažman i rad sa djecom najjednostavnije mogla bih iskazati jednom izrekom i mudrošću: “Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.”

  U trećem razredu predajem šest predmeta:

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost:

  U okviru ovog predmeta učenici usavršavaju pisanje pisanim slovima latinice, te usavšavaju tehniku čitanja (pravilnosti, brzine i izražajnosti) i razumijevanja pročitanog književnog teksta. Usvajaju se i proširuju znanja iz jezika, kulture izražavanja i medijske kulture. Učenici usvajaju štampana slova ćiriličnog pisma. Čitamo i pišemo lektire.

  Matematika

  U okviru ovog predmeta učenici usvajaju računske operacije sabiranje i oduzimanja brojeva u skupu brojeva do 100, upoznajemo se sa brojevima do 1000 - učimo ih čitati, zapisati i upoređivati. Upoznajemo se sa novim geometrijskim pojmovima i proširujemo stečena znanja u oblasti mjera i mjerenja. Učenike osposobljavamo da samostalno rješavaju matematičke zadatke sa više računskih operacija i izvode logične zaključke. Učimo tablicu množenja i dijeljenja u skupu brojeva do 100.

  Moja okolina

  U okviru ovog predmeta nastavljamo dalji rad na uočavanju godišnjih doba i opisivanju promjena u prirodi. Upoznajemo se sa prirodom i prirodnim procesima, orijentacijom u vremenu i prostoru. Upoznajemo se sa novim geografskim pojmovima i proširujemo svoja znanja iz oblasti higijene.  Razvijamo pozitivan stav o školi, prirodnim ljepotama naše domovine i očuvanju i zaštiti okoliša.

  Muzička kultura

  Iz ovog predmeta učenici će se upoznati sa novim kompozicijama. Učit će slušati i pjevati različite pjesme, igrati dječije igre, izvoditi brojalice i svirati uz pomoc Orffovog instrumentarija. Učenici će spoznati i razumijeti osnovne muzičke pojmove (melodija, ritam, tempo, dinamika). Razvijat će samopouzdanje u pjevanju i ljubav prema muzici. Primjenjivat će pravila u predviđenim muzičkim igarama i skladno će muzicirati u kolektivu (hor).

  Likovna kulutura

  Iz oblasti ovog predmeta učenici će da upoznaju i usvajaju nove pojmove za različita likovna područja, te savladavaju vještine za upotrebu različitih likovnih materijala i sredstava. Likovna kultura u trećem razredu podrazumijeva proširivanje već usvojenih i povezivanja do sada stečenih vizuelnih iskustava sa novim likovnim sadržajima u razumijevanju likovne umjetnosti. Učenici se usmeravaju na traženje sopstvenih, originalnih, kreativnih rješenja u prikazivanju: prostora, scene i događaja, na osnovu doživljenih iskustava.

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  Iz oblasti ovog predmeta učenici će razvijati svoje motoričke sposobnosti, osposobljavati se za samostalno vježbanje, razvijati pozitivnu sliku o sebi, te razvijati svjest o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja. Nastavljamo sa izvođenjem motoričkih vježbi za oblikovanje i pravilno držanje tijela. Radimo na razvijanju pozitivnih stavova, spremnosti na saradnju i pomoći drugima u grupnim igrama. Radi se i na jačanju psihofizičkih sposobnosti.

 •  
 •  
 •